Nei Mesuren – nouvelles mesures – new measures

Nei Mesuren – nouvelles mesures – new measures

Shiny happy people 🙂

(Source Foto: Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse)
D’Droe vum Mask gouf am edukative Beräich komplett ofgeschaaft. Dëst gëllt esouwuel fir all schoulesch ewéi och parascolaire Aktivitéiten. Am ëffentlechen Transport, also och am Schülertransport, ass d’Droe vun engem Mask weiderhin obligatoresch.

Am Beräich vun de peri- a parascolairen Aktivitéite ginn déi sanitär Mesuren (3G fir Gruppen iwwer 10 Schüler) opgehuewen.

Den 3G op der Aarbechtsplaz ass ofgeschaaft.

 

 

Le port du masque est aboli pour toutes les activités scolaires, y compris péri- et parascolaires. Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics, y compris dans les transports scolaires.

Les mesures sanitaires entourant actuellement les activités péri- et parascolaires (3G pour les groupes comportant plus de 10 élèves) sont levées.

L’accès au lieu de travail n’est plus soumis au régime dit « 3G ».

 

 

The wearing of masks is abolished for all school activities, including extracurricular activities. Masks must still be worn on public transport, including school transport.

The sanitary measures currently in place for extracurricular activities (3G for groups of more than 10 students) are lifted.

Access to the workplace is no longer subject to the “3G” regime.